مشتاقم...

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی...

خسته ام نه از تکاپو از در به دری...

نه دوستی، نه یادی، نه خاطره ی شیرینی!

تنهایم تنهاتر از آن سنگ کنار جاده اما مشتاقم،

مشتاق دیدار آنکس که صادقانه یادم کند...

  

/ 50 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hediye

kheili khub bud :)) movafagh bashi

عاطفه

گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب، ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . . .

سارا

دیگر در دفتر خاطراتم چیزی نخواهم نوشت!! حتی از دلتنگی ها... توکه نیستی یادآوری روزهای تلخ تمام تنم را میلرزاند.. کاش بودی!!!!!!!

ali bod

فاطی

مرسی بهم سرزدی پستای جالب وقشنگی هستن مرسی

فاطی

ایـטּ روزهآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ . . . ! نمـﮯ فهمم . . . خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم . . . گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב . . . گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور . . . ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم . . . نمیـבآنم . . . تنهآ چیز ﮮ ڪه میـבآنم ایـטּ استــــ ڪه ایـטּ روزهآ בلـم بــچہ مـﮯ شوב בمـﮯ میخنـבב בمـﮯمیگریـב و پآ بہ زمیـטּ مـﮯ ڪوبـב ، בمـﮯ بهآنہ هآﮮ ڪودڪآنہ میگیـرב . . . ! {בل ڪوچـڪـ مـטּ} آرام بآش . . . خوבم هوآیتــــ را בآرم !

نفس

با کسی باش که وقتایی که دلت گرفته حوصله نداری ناراحتی حس میکنی یه دنیا غم داری بلد باشه شادت کنه راه قلبتو بلد باشه تنهات نزاه

سارا

خبر به دور ترین نقطه جهان برس . . . نخواست او به من ، خسته بی گمان برسد. . . شکنجه بیشتر از این که پیش چشم خودت. . . . کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد. . . . چه میکنی اگر او را که خواستی یه عمر . . . . به راحتی کسی از راه ناگهان برسد . . . رها کنی برود از دلت جدا باشد. . . . به آن که دوسترش داشته به " آن " برسد. . . . رها کنی بروند دوتا پرنده شوند. . . . خبر به دورترین نقطه جهان برسد . . . گلایه ای نکنی ، بغض خویش را بخوری. . . که هق هق تو مبادا به گوششان برسد . . . . خدا کند که . .نه! نفرین نمیکنم که مباد . . . به او که عاشقش بوده ام زیان برسد . . . . خدا کند که فقط این عشق از سرم برود . . . . خدا کند که فقط آن زمان برسد! . . .[ناراحت]

saba

دلتنگم برای کسی......

هم نفس

امیدوارم خدا جلو پات بزاره کسی رو که صادقانه یادت کنه وازت توقعی نداشته باشه[گل]